Úřední deska

Vyvěšeno od 3. 4. 2006 do 3. 4. 2006
Kategorie: Archiv
Oznámení zrušení živnost. oprávnění firmě FORESTA HOUSE,a.s.
Oznámení.pdf velikost 427.46 kB
Vyvěšeno od 31. 3. 2006 do 31. 3. 2006
Kategorie: Archiv
Usnesení č.1/2006 z jednání ZO,které se konalo 27.3.2006
Zastupitelstvo obce - usnesení č. 1/2006.doc velikost 40.5 kB
Vyvěšeno od 29. 3. 2006 do 29. 3. 2006
Kategorie: Archiv
Požární řád obce
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006.doc velikost 97 kB
Vyvěšeno od 29. 3. 2006 do 29. 3. 2006
Kategorie: Archiv
Záměr obce prodat,pronajmout nebo převést své nemovitosti.
Prodej, převody a nájmy nemovitostí.doc velikost 21 kB
Vyvěšeno od 27. 3. 2006 do 27. 3. 2006
Kategorie: Archiv
oznámení o místě uložení písemnosti
Veřejná vyhláška.pdf velikost 350.3 kB
Vyvěšeno od 10. 3. 2006 do 10. 3. 2006
Kategorie: Archiv
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce, které se koná dne 27.3.2006.
Pozvánka.doc velikost 22 kB
Vyvěšeno od 2. 3. 2006 do 2. 3. 2006
Kategorie: Archiv
oznámení o místě uložení písemnosti
Veřejná vyhláška.pdf velikost 205.09 kB
Vyvěšeno od 20. 2. 2006 do 20. 2. 2006
Kategorie: Archiv
ČMSCH a.s Hradišťko pod Medníkem upozorňuje chovatele na povinnost evidence ovcí a koz
Upozornění pro chovatele ovcí a koz.pdf velikost 323.95 kB
Vyvěšeno od 20. 2. 2006 do 20. 2. 2006
Kategorie: Archiv
Ministerstvo zemědělství informuje chovatele
Informace pro chovatele.pdf velikost 323.76 kB
Vyvěšeno od 17. 2. 2006 do 17. 2. 2006
Kategorie: Archiv
Státní veterinární správa České republiky nařizuje tato mimořádná veterinární opatření
mimořádná veterinární opatření.pdf velikost 793.74 kB
Vyvěšeno od 17. 2. 2006 do 17. 2. 2006
Kategorie: Archiv
Lesy České republiky s.p.upozorňují na nebezpečí povodňových stavů
Nebezpečí povodńových stavů.pdf velikost 299.76 kB
Vyvěšeno od 11. 1. 2006 do 11. 1. 2006
Kategorie: Archiv


kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Nový Hrozenkov č.1 rok 2005.doc velikost 44 kB
Vyvěšeno od 21. 3. 2005 do 21. 3. 2005
Kategorie: Archiv
dle nařízení vlády zákona č. 612/2004Sb.

Ode dne 1.1.2005 jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů  vydaných,

 

a) do 31.prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději   

 do 31.12.2005, žádost o vydání občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30.11.2005,

 

b) do 31.prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději  do 31.12.2006,

 

c) do 31.prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2007

 

d) do 31.prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2008

___________________________________________________

 

Pokyny pro vyřizování OP

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu je povinen předložit: vyplněnou žádost, 1foto(3,5 krát 4,5) a následující doklady

- při skončení platnosti OP : dosavadní OP

- při změně trvalého bydliště: dosavadní OP, potvrzení o změně trvalého bydliště

- při změně stavu: dosavadní OP, doklad o změně stavu (oddací list, rozhodnutí soudu o rozvodu s razítkem

nabytí právní moci., úmrtní list)

-doplnění nepovinných údajů:dosavadní OP, příslušný doklad ( diplom, rodný list dítěte, oddací list, rodný list nebo OP manžela) správní poplatek činí 100.-Kč

-první OP pro 15-ti leté: rodný list, doklad o státním občanství (tzn.pas nebo osvědčení o českém státním občanství. O toto osvědčení žádá zákonný zástupce dítěte na matrice nebo přímo u pracovnice na úseku občanských průkazů a musí k tomu předložit rodný list dítěte, rodné listy rodičů nebo jejich oddací list a svůj OP).Za občana mladšího 15-ti let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce nejdříve však 60 dní před dovršením

15-ti let věku, nejpozději v den dovršení 15-ti let věku.

Při ztrátě, odcizení, poškození, zničení OP: předloží občan rodný list nebo cestovní doklad, další doklady

osvědčující skutečnosti zapisované do OP (oddací list,  popř.rozhodnutí soudu o rozvodu s razítkem nabytí právní moci, úmrtní list..) Správní poplatek činí 100.-Kč.

 

 

Vydání cestovního pasu

Při vyřizování cestovního pasu je vždy nutno vrátit původní pas nebo alespoň předložit dosud platný pas.

 - děti do 15-ti let:

 žádost podává vždy rodič, pokud se dítě umí podepsat, je nutný jeho podpis. Pas má platnost 5 let.

 Nutno doložit  1 foto, rodný list dítěte, OP rodiče. Správní poplatek činí 50,.Kč. K žádosti o vydání

prvního cestovního dokladu občana mladšího 15-ti let, je jeho zákonný zástupce povinen předložit ,, osvědčení

o státním občanství ČR“ tohoto občana.( O toto osvědčení žádá zákonný zástupce dítěte na matrice nebo přímo

u pracovnice na úseku občanských průkazů a musí k tomu předložit rodný list dítěte, rodné listy rodičů nebo jejich oddací list a svůj OP. Vyřízení ,,osvědčení o státním občanství ČR„ trvá 1 měsíc, správní poplatek činí 100,-Kč). Vyhotovený CP přebírá rodič s platným OP.

-15 až 18 let:

 žádost o vydání cestovního pasu podává občan do 18 let se svým rodičem, popř. zákonným zástupcem. Platnost ces.pasu je 10 let. Nutno předložit 1 foto, OP žadatele, OP rodiče. Správní poplatek činí 200.-Kč.

Vyhotovený CP si přebírá žadatel se svým platným OP.

- nad 18 let

Nutno předložit 1 foto, platný OP.Správní poplatek činí 200,-Kč.Vyhotovený CP si přebírá žadatel osobně s platným OP. Pokud chce žadatel zapsat do svého CP dítě do 15-ti let, předloží platný OP, rodný list dítěte.Poplatek za zapsání dítěte činí 50,-Kč.

-Zrychlený CP:

Nutno předložit 2 fotografie, platný OP. Správní poplatek činí 600,-Kč. U dětí do 15-ti let nutno doložit osvědčení  o státním občanství ČR, rodný list dítěte. Platnost těchto CP je 1 rok.

__________________________________________________________________________________________

 

Žádosti k vyřízení OP a CP možno podat na Obecním úřadě Nový Hrozenkov. Vyřízení žádosti trvá jeden měsíc.

Výměna občanských průkazů. velikost 0 B
Vyvěšeno od 1. 10. 2004 do 1. 10. 2004
Kategorie: Archiv
Převody a nájmy nemovitostí

Obec Nový Hrozenkov

 

Převody a nájmy nemovitostí

 

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 30. 9. 2004:

 

Schválilo záměr odprodeje nemovitostí - domu č.p.93 stojícího na parcele p.č.st.644/2, včetně parcely p.č.st.644/2, domu č.p.828 stojícího na parcele p.č.st.644/3 včetně parcely p.č.st.644/3 a pozemků p.č.5765/1 a p.č.5768/2 včetně veškerého příslušenství (studna, jímka, zpevněné plochy, oplocení apod.) žadatelce paní Ing. Jaroslavě Pospíšilové, Doležalova 1052, 198 00 Praha 9, IČO 44271581. Jedná se o areál bývalé školy na Čubově.

 

 

 

Vyvěšeno: 1. října 2004

Sňato:

Provedl:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Nový Hrozenkov

 

Převody a nájmy nemovitostí

 

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 30. 9. 2004:

 

6, Schválilo v souvislosti s akcí „Sil. II/487, most ev.č.487-018 Nový Hrozenkov“ záměr převodu nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje a to:

A, bezúplatným převodem pozemků oddělených následně zpracovaným geometrickým plánem z původních pozemků, vedených v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:

- část p. č. st. 1022/2 do výměry cca 20 m2,

- část p. č. 12521/21 do výměry cca 70 m2,

B, úplatným převodem pozemků oddělených následně zpracovaným geometrickým plánem z původních pozemků, vedených v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Nový Hrozenkov:

- část p. č. st. 432 do výměry cca 50 m2,

za cenu ve výši znaleckého posudku aktuálního k datu převodu.

 

7, Schválilo v souvislosti s akcí „Sil. II/487, most ev.č.487-018 Nový Hrozenkov“ záměr výpůjčky pozemků vedených v katastru nemovitostí Katastrálního úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro obec a  k.ú. Nový Hrozenkov ve prospěch Zlínského kraje a to: oddělených následně zpracovaným geometrickým plánem

- část p.č.8075, do výměry 35 m2 , na dobu realizace stavby, a do výměry 32 m2  na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,                       

-  část p.č.st.2034, do výměry 125 m2  na dobu realizace stavby, a do výměry 163 m2 na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 

- část p.č.st.1022/2, do výměry 146 m2  na dobu  od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a do výměry 4 m2  na dobu od zahájení realizace stavby do majetkoprávního vypořádání,

- část p.č.12522, do výměry 24 m2 na dobu  realizace stavby, a do výměry 51 m2  na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,

- část p.č.12521/21, do výměry 110 m2  na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 

- část p.č.12531/3, do výměry 33 m2 na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,

- část  p.č.st. 432 do výměry 39 m2  na dobu od zahájení realizace stavby do 6-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

 

Vyvěšeno: 1. října 2004

Sňato:

Provedl:

Vyhláška Nemovitosti. velikost 0 B
Vyvěšeno od 14. 1. 2004 do 14. 1. 2004
Kategorie: Archiv

usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 30.9.2003

Usnesení č. 3/2003

z jednání zastupitelstva Obce Nový Hrozenkov konaného dne 30.9.2003.

 

Zastupitelstvo obce:

 

1, Schvaluje přijetí úvěru ve výši 2.400.000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisícKč) za účelem dofinancování akce „Základní škola Nový Hrozenkov – výměna stropů, stavební úpravy“ s konečným termínem splatnosti do konce roku 2008. Zastupitelstvo schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce a pověřuje starostu obce a místostarostu uzavřením úvěrové smlouvy.

 

2, Schválilo záměr provedení stavebních prací v budově Zdravotního střediska v obci dle projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Zdravotní středisko Nový Hrozenkov – stavební úpravy“, zakázka č. 24/2003, kterou vypracovala Karla Bravencová, IČO 22993398. Zastupitelstvo obce v této souvislosti schválilo přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 2.500.000,-Kč na výše uvedenou akci.

 

3, Projednalo a schválilo změny rozpočtu na rok 2003 dle předloženého návrhu.

 

4, a,Schválilo podle § 17 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb., pořízení změny územního plánu obce Nový Hrozenkov. Tato změna spočívá v rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domů na pozemku p.č. 3275/4 a pro výstavbu zemědělské usedlosti na pozemku p.č. 2986. Podmínkou výstavby na pozemku p.č. 2986 je zajištění a vybudování příjezdové komunikace k tomuto pozemku.

   b,Žádá Městský úřad Vsetín, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, aby ve smyslu  §14 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a ve znění pozdějších předpisů zajistil pořízení této změny ÚPN obce Nový Hrozenkov.

 

5, Upravuje usnesení č. 2/2003 odst. 6 ze dne 25.6.2003 takto – Zastupitelstvo obce schválilo v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním části silnice II/487 v k.u. Nový Hrozenkov nabytí nemovitosti – převzetí daru – parcely p.č. 12490/2 a nově vzniklých parcel p.č. 12521/21, 12521/22,12521/23,12490/4,/5,/6,/7,/8,/9,/10,/22 dle geometrického plánu č. 1109-529/2002 od Zlínského kraje – majetkového správce Ředitelství silnic Zlínského kraje, oddělení majetkové správy Valašské Meziříčí, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí.  Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že obec uhradí ocenění těchto pozemků, poplatky za vklad do katastru nemovitostí a darovací daň, pověřuje starostu podáním žádosti o darování těchto pozemků a uzavřením darovací smlouvy.

 

6, Schválilo záměr odprodeje části pozemku p.č.12517 a to části procházející podél pozemků p.č. 4674/1, 4670 a 4662 (tedy části, která v současné době není využívána jako komunikace). Odprodej bude uskutečněn výměnou za části pozemků p.č. 4674/1, 4670 a 4662 v rozsahu plochy užívané nyní jako místní komunikace.

 

7, Schválilo finanční odměnu starostovi a místostarostovi za plnění úkolů rozvoje obce  každému ve výši jeho měsíčního platu.

 

 

 

 

         Bc. František Novosad                                                            Ing. Jindřich Ondruš

                místostarosta                                                                            starosta

Usnesení č.3/2003. velikost 0 B