Důležité informace pro občany

Zde po rozkliknutí naleznete všechny důležité informace

Projektové záměry na Horním Vsacku

Vytvořeno: 10. 7. 2014
 PROJEKTOVÉ ZÁMÌRY NA HORNÍM VSACKU

Milí spoluobèané Horního Vsacka,

dovolte, abych Vás jménem Místní akèní skupiny Valašsko - Horní Vsacko poprosila o vymezení 5 minut Vašeho èasu a vyplnìní krátkého dotazníèku projektových zámìrù. 

Je  urèen všem podnikatelùm, školám, neziskovým a pøíspìvkovým organizacím, kteøí mají v plánu v budoucnu realizovat nìjaký projektový zámìr v údolí Horního Vsacka (od Janové až po Velké Karlovice). Dotazník je anonymní, garantuji Vám, že Vámi poskytnuté údaje nebudou zneužity.

Odkaz na dotazníèek najdete zde: https://docs.google.com/forms/d/1IdaSbcaV6NWlBJJC5k6wfOnbpZYo0YZX4qjab4hkZr4/viewform

Získané informace nám pomohou správnì nastavit priority rozvoje našeho regionu a možnosti èerpání a financování projektù v období 2014-2020 - zkrátka a dobøe potøebujeme vìdìt, co chystáte, a Vás pøípadnì možem podpoøit.

Pokud jste již dotazník vyplnili a už elektronicky nebo papírovì, tak Vám tímto dìkuji a tento mail prosím ignorujte.

V pøípadì dotazù mì neváhejte kontaktovat. Dìkuji za Váš èas a spolupráci.

S pøáním pìkného dne,

Petra Zádilská, Koordinátor tvroby strategie, MAS Valašsko - Horní Vsacko, o.s. Tel.: +420 733 717 016, www.masvhv.cz

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

Kalendář
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Dlouhodobé akce:

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE